YİĞİT HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yiğit Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en açık şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Amacı

Kişisel veriler, Yiğit Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; tarafınızca sağlanmış bilgi ve belgeler vasıtasıyla, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle (Açık rızanızın bulunması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) depolanmaktadır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, şirketimizle yapacağınız telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Yiğit Hazır Beton’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), taraflar arasında akdedilen sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

      2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yiğit Hazır Beton, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve belirli amaçlar çerçevesinde) yurt içinde; güvenlik, iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan gerçek ve tüzel kişi iş ortaklarına, hukuk, alanlarda destek alınan kişilere, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile bu verileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir.

3. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Yiğit Hazır Beton’dan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.yigithazirbeton.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamın bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla kanunda belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere pratiklik ve kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için oluşturulmuş Başvuru Formumuz www.yigithazirbeton.com sitesinde mevcuttur)

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Başvuru (İlgili Kişinin ya da yetkilisinin ‘vasi/vekil’ bizzat gelerek yaptığı başvuru) Bahçekapı Mahallesi 2472. cad. no:9 Etimesgut/ANKARA
Noter Vasıtasıyla Başvuru Bahçekapı Mahallesi 2472. cad. no:9 Etimesgut/ANKARA
Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan güvenli elektronik posta adresini kullanmak suretiyle] kvkk@yigithazirbeton.com.tr

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

3WTURK CMS v8.3